Edifici de fusta contralaminada de 6 plantes

Lleida, Carrer Cavallers

El projecte consisteix en un edifici plurifamiliar situat al centre històric de la ciutat de Lleida, de planta baixa i quatre plantes pis més sota-coberta i un semisoterrani. El programa és d'habitatges de lloguer social promogut privadament amb nou habitatges: quatre d'una habitació, tres de dues habitacions i dos de tres habitacions. Un d'ells es desenvolupa en planta quarta i sota-coberta. En planta semisoterrani hi ha set trasters, les instal·lacions i un local per oficina. L'estructura del semisoterrani és de murs de formigó armat i sostre de planta baixa de biguetes de formigó in situ. A partir de la planta baixa i fins el sota-coberta tota l'estructura tan vertical com horitzontal (incloent la caixa del ascensor) és de panells prefabricats de fusta contralaminada (CLT) de gran format. És el primer, i de moment únic, edifici de cinc plantes d'alçada en aquest sistema estructural a Espanya. El total de la superfície construïda és de 941 m2, 163,53 m2 de semisoterrani i 844.03 de sobre rasant.